Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Malmö högskolas biblioteks riktlinjer för inköp och fjärrlån

(godkänd april 2017)

Målgrupper
Allmänna riktlinjer
Riktlinjer för olika typer av medier

Förvärvssätt

Fjärrlån

Tillgänglighet
Utvärdering och underhåll av samlingarna

 

Som stöd för Malmö högskolas förvärvsverksamhet finns bibliotekets riktlinjer för förvärv. Dessa riktlinjer klargör målen för förvärvsverksamheten för bibliotekspersonal och användare och möjliggör ett konsekvent mediaurval och ett ändamålsenligt och effektivt utnyttjande av medieanslagen.

Målgrupper 

Bibliotekets primära målgrupper är studenter, forskare och övrig personal på Malmö högskola och vår målsättning är att i största möjliga mån tillgodose dessa målgruppers enskilda behov av medier. Allmänhet och studenter vid andra lärosäten är också välkomna att utnyttja våra resurser. 

Allmänna riktlinjer

Malmö högskolas bibliotek ska stödja principen om det fria ordet och yttrandefriheten.

Malmö högskola är ett utbildnings- och forskningsbibliotek som syftar till att ha ett brett utbud av litteratur som svarar mot de eventuella behov som forskare och studenter kan ha i sin forskning eller sina studier. 

Malmö högskolas bibliotek ska förvärva tryckt litteratur och digitala resurser till stöd för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom högskolans ämnesområden.

Kvalitet, bredd och relevans i samlingarna ska eftersträvas för att tillgodose forskning och utbildning. Allt material som införlivas med samlingarna ska, oavsett förvärvssätt, ha varit utsatt för kvalitets- och relevansbedömning.

Vi strävar efter ett förvärv i samarbete med högskolans institutioner och forskare. Förvärvsarbetet ska vara flexibelt och anpassas till de förändringar som sker inom Malmö högskolas forsknings- och utbildningsområden.

Biblioteket prioriterar inköp av digitala resurser när så är motiverat. Detta inbegriper såväl databaser som e-tidskrifter och e-böcker.

Riktlinjer för olika typer av medier

Böcker

Digitala utgåvor av monografier föredras för att underlätta tillgängligheten för användarna. Biblioteket följer högskolans avtal gällande inköp av tryckta böcker. 

Databaser

Högskolans bibliotek eftersträvar en god tillgång till databaser inom högskolans ämnesområden.

Tidskrifter

Merparten av de tidskrifter som biblioteket prenumererar på är digitala utgåvor som ingår i stora paket som förlagen erbjuder. Prenumeration av enstaka titlar sker främst på initiativ av högskolans personal genom inköpsförslag. Digitala utgåvor av tidskrifter föredras för att underlätta tillgängligheten för användarna. Biblioteket följer det nationella ramavtalet för prenumeration av enskilda tidskrifter.

Referenslitteratur

Ett visst basbestånd av mera övergripande karaktär samt aktuella handböcker och uppslagsverk bör finnas som referenslitteratur vid högskolan. Vid anskaffande av referenslitteratur föredras den digitala publiceringsformen, som ger större tillgänglighet och bättre möjlighet till snabb uppdatering. 

Kurslitteratur

Obligatorisk kurslitteratur ska finnas på Malmö högskolas bibliotek. Det ska alltid finnas ett referensexemplar av den obligatoriska kurslitteraturen, e-bok ersätter det tryckta referensexemplaret. 

Målsättningen är att kurslitteraturen ska finnas tillgänglig vid kursstart. Detta görs i samarbete med högskolans institutioner och lärare. Lärarna beslutar om kurslitteraturen och biblioteket förvärvar den.

Dessutom ska exemplar för hemlån finnas enligt följande: 

Minst ett exemplar om det är färre än 30 studenter på kursen. 

Minst två exemplar om det är 30 eller fler studenter på kursen. 

Minst tre exemplar om det är 70 eller fler studenter på kursen. 

Minst fyra exemplar om det är 120 eller fler studenter på kursen. 

Vi tillhandahåller skönlitteratur som används som obligatorisk läsning vid kurser, dock ej referensexemplar av titlarna. 

Läromedel

Läromedel förvärvas kontinuerligt eftersom det är en självklar och viktig del i lärarutbildningens kurser. Målet är att läromedel som är relevant för lärarutbildningen ska finnas på Orkanenbiblioteket. 

Skönlitteratur och film

Skönlitteratur och film inköpes till forskning och undervisning men även i viss mån för bildning och nöje.  Liksom facklitteraturen genomgår materialet en bedömning för att nå bibliotekets krav på kvalitet och relevans. 

Egenproducerade publikationer 

Avhandlingar utgivna vid Malmö högskola ska införlivas i bibliotekets fysiska samling och publiceras i MUEP (Malmö University Electronic Publishing), Malmö högskolas digitala vetenskapliga arkiv. 

Allt tryckt material publicerat i högskolans publikationsserier, inklusive uppsatser och examensarbeten, ska också publiceras digitalt i MUEP, om det inte finns särskilda skäl för att inte göra så.

[Länk] Se rektorsbeslut om öppen tillgång till högskolans vetenskapliga publikationer. 

Förvärvssätt

Leverantörer och avtal

Biblioteket sluter avtal med särskilda leverantörer och ingår i konsortier för förvärv av tryckta böcker, digitala medier, tidskrifter och databaser.

Användarstyrt förvärv

Biblioteket utgår i första hand från användarstyrt förvärv och välkomnar därför inköpsförslag från forskare, lärare och studenter. Även allmänheten kan lämna inköpsförslag. Förslag kan lämnas via vårt formulär för inköpsförslag eller med mail till forvarv@mah.se

Biblioteket följer utvecklingen av modeller för användarstyrt förvärv av e-böcker som erbjuds av förlag och leverantörer. 


Selektion

Biblioteket bedriver ett kontinuerligt selektionsarbete parallellt med det användarstyrda förvärvet. 

Öppen tillgång 

Biblioteket bevakar aktivt övergången till öppen digital publicering och ersätter om möjligt tryckta tidskrifter och böcker med digitala, framför allt sådana som har öppen tillgång.

Vid urval av resurser med öppen tillgång ställer vi samma krav på kvalitet och tillgänglighet som på kommersiella resurser.

Donationer

Högskolans bibliotek har endast möjlighet att i begränsad omfattning ta emot donationer. Vi förbehåller oss alltid rätten att göra eget urval ur materialet samt att fritt förfoga över mottaget material. 

Fjärrlån

Fjärrlån från andra bibliotek

Fjärrlån kan beställas av studenter, forskare och övrig personal vid Malmö högskola och ses som ett komplement till förvärv.

Litteratur för forskning och högre studier som inte finns på högskolans bibliotek kan lånas in från andra bibliotek i eller utanför Sverige. Dock utgör fjärrlån ett komplement till förvärvet. Fjärrlåneförfrågningar på material som går att köpa och passar i våra samlingar övervägs som ett inköpsförslag. I de fall vi bedömer att ett inköpsförslag kommer att ta orimligt lång tid att leverera gör vi ett kompletterande fjärrlån.

Vid omfattande beställningar förutsätter biblioteket att dialog förs med beställande forskare i förväg. 

Fjärrlån till andra bibliotek

Bibliotekens fjärrlånesamarbete preciseras i Bibliotekslagen 10§  samt i Högskoleförordningen 3 kap. 10§ . Vi följer detta och ställer avgiftsfritt litteratur ur de egna samlingarna till förfogande för andra universitets- och högskolebibliotek samt folk- och skolbibliotek. Dock får vi avgöra vilket material som undantas som till exempel referenslitteratur, tidskrifter i original, filmer och skönlitteratur. 

Tillgänglighet 

Studenter vid Malmö högskola med läshinder får, efter genomgång med bibliotekarie, tillgång till anpassad litteratur via Myndigheten för tillgängliga medier (MTM). Läshinder kan vara dyslexi eller annan funktionsnedsättning. Studenter behöver inte ha intyg för att få tillgång till anpassad litteratur.

Obligatorisk kurslitteratur som saknas i MTM:s katalog kan på begäran nyproduceras. I de fall där MTM inte nyproducerar, till exempel litteratur som finns i kommersiellt anpassad form, införskaffar biblioteket denna i den mån den finns tillgänglig att köpa. Det kan till exempel gälla skönlitteratur och litteratur på gymnasienivå.


Utvärdering och underhåll av samlingarna

Högskolebiblioteket utvärderar och underhåller regelbundet samlingarna med hjälp av  användningsstatistik och bibliometri, för att på bästa sätt utnyttja resurser och lokaler. 


Orkanenbiblioteket

Senast uppdaterad av Charlotte Hertzberg