Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Planseminarium: verksamhetsdoktorander vid institutionen för socialt arbete

Tid: 2017-05-24 10:00 -- 2017-05-24 14:00
Plats: Gäddan, G8:508
Målgrupp: Alla intresserade

Varmt välkomna till vårens planseminarium där våra verksamhetsdoktorander kommer presentera sina idéskisser.  

Varje doktorand har 45 minuter till sitt förfogande. Doktoranden presenterar sitt projekt (ca 10 minuter). Efter detta diskuterar doktoranden och kommentatorn idéskissen (ca 20 minuter), för att avslutningsvis öppna upp för resterande deltagares kommentarer, tips eller inlägg (ca 15 minuter). 

Hinder och förutsättningar för samsyn och samarbete kring komplexa samhällsfenomen - en studie av nationell (och lokal) samordning med att värna demokratin mot våldsbejakande extremism

Kl 10. 00- 10.45. Doktorand: Malin Martelius. Kommentator: Paula Mulinari  
Malin Martelius är legitimerad psykolog, men arbetar som tjänsteperson i Malmö stad, på stadskontorets enhet för trygghet och säkerhet, sedan nio år tillbaka. Hennes uppdrag i kommunen handlar till stor del om att skapa förutsättningar för samverkan mellan bland annat polisen, staden, civilsamhället och andra aktörer – för att öka tryggheten och minska brottsligheten. De senaste åren har mycket tid lagts på att ut kommunens perspektiv, tolka det nationellt omdebatterade arbetet med att värna demokratin mot våldsbejakande extremism. Avhandlingsarbetet kommer att handla om detta uppdrag på olika nivåer, men kanske framför allt ur kunskaps- och vetenskapsteoretiska perspektiv. Olika aktörer hävdar tolkningsföreträde framför andra och används i sin tur av andra aktörer. Avhandlingsarbetet handlar om att sortera i detta, med verktyg från forskningsfältet vetenskapsstudier.

Att balansera mellan individuella och relationella behov. En kvalitativ studie om partners perspektiv på sexuallivet vid förvärvad hjärnskada.

Kl 11.00-11.45. Doktorand: Anne- Sofie Ek. Kommentator: Hanna Egard.  
Ann-Sofie Ek är leg.sjuksköterska, sexolog och arbetar vid Rehabiliteringsmedicin inom Region Skåne, vid Orupssjukhuset i Höör. Sedan januari 2017 är hon antagen som forskarstuderande vid Forskarskolan för yrkesverksamma, där avsikten är en doktorsexamen i medicinsk vetenskap vid Hälsa och Samhälle. I hennes planerade avhandlingsarbete som består av fyra delstudier, med såväl kvantitativ som kvalitativ metod, är syftet att belysa sexualrådgivning inom hjärnskaderehabilitering. Fokus i projektet kommer att ligga på hur sexualrådgivning upplevs och beskrivs av personer som förvärvat en hjärnskada, likaså av deras partners, samt av personal och verksamhetschefer inom rehabiliteringsmedicin i Sverige. 

Jämställd biståndsbedömning? - en diskursanalys av biståndshandläggares dokumentation av bedömning och beslut.

Kl. 3.15- 14.00. Doktorand: Anna Lundström. Opponent: Susanna Lundberg.
Anna Lundström är socionom och arbetar som biståndshandläggare i Malmö stad. 2017 blev hon antagen till Forskarskolan för yrkesverksamma vid Hälsa och Samhälle. Syftet med Annas studie är att belysa hur biståndshandläggare beskriver behov och klienters berättelse i dokumentation kopplad till en ansökan ur ett genusperspektiv. Detta för att se om beskrivningarna skiljer sig åt eller är likvärdiga oavsett klientens kön. Studien kommer att utföras genom textanalys av utredningar kopplade till ansökningar och bifallsbeslut hos kommuners äldreomsorg.    

Senast uppdaterad av Malin Idvall