Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Omsorg - ingen bisyssla

2016-12-09

NY BOK: Att omsorg i förskolan är oumbärlig framkommer i ny bok. Utifrån 15 olika aspekter/kapitel fördjupar och diskuterar forskare omsorg i förskolan och vad det är och varför det måste uppmärksammas. 

- Det har funnits en tyngdpunkt på att barn i förskolan ska lära sig språk och matematik, då dessa kunskapsområden är relativt nya i läroplanen för förskolan, säger universitetslektor Caroline Ljungberg, Malmö högskola. Här finns också en strävan till ökad professionalisering av förskolläraryrket och att öka yrkets status. Men detta har skett på bekostnad av  omsorgsbegreppet som kommit i skymundan.  

Råda bot på osynligheten
Den nya boken Omsorg i en förskola på vetenskaplig grund vill råda bot på den osynligheten. Här behandlar sociologer, psykologer, logopeder, barnläkare, pedagoger, hjärnforskare, konstvetare med flera begreppet omsorg. Alla utifrån sina ingångar.

Ett av kapitlen är skrivet av universitetslektorerna Jutta Balldin och Caroline Ljungberg som använder förskolans måltider för att förstå mänskliga relationer.
- Omsorg handlar om att vara där, lyssna, handla och vara en del av människors behov, säger Jutta Balldin. Omsorg är handlingar som man inte ser direkta konsekvenser av, men som är nödvändiga.

Mat och omsorg
Måltiderna i förskolan, menar Balldin och Ljungberg, är omgärdade av omsorg.  En måltid, med förberedelser att handla, laga maten och att duka är prov på omsorg och sedan äta tillsammans med trixande och fixande mellan barn och vuxna. Det handlar både om något livsavgörande, lustfyllt men också krävande.
jutta_caroline_litenJutta Balldin och Caroline Ljungberg- En måltid på förskolan är att ombesörja och se till att alla får ta del av maten, fortsätter Jutta Balldin. Visst styr förskolepersonalen barnen, men att upprätthålla en ordning är också att visa omsorg om alla.
Men också samtalen om maten är viktiga, enligt Caroline Ljungberg. Det är en omsorgshandling och bekräftelse att säga att maten smakar och ställa frågor om vad måltiden innehåller.
- I synnerhet då vi lever i en tid när allt ska mätas och räknas och föräldrar är rädda för att barnen inte äter tillräckligt, säger Caroline Ljungberg.

Balldin och Ljungberg introducerar i sin text nya begrepp som måltidens koreografi, måttstocksomsorg och den institutionella omsorgslogiken. På det sättet vill de väcka en diskussion om vad måltiden betyder i förskolan och hur barn och vuxna uppfattar den.

Kunskapsrepertoar
Samtliga författare visar alltså att omsorg också är en viktig kunskapsrepertoar. De olika kapitlen har exempelvis rubriker som Omsorg i förskolan och omsorg om förskolan, Anknytning handlar om tillit, Barnhjärnan formas av gener och vad den är med om, Barns omsorg – att förstå och möjliggöra för den andra och Balldin och Ljungbergs kapitel Omsorg vid bordet.
- Visst kan man utveckla omsorgsförmåga även om utbildning inte är en garant, säger Jutta Balldin. Det finns inskrivet i examensmålen för förskollärarutbildningen att studenten ska visa prov på självkännedom och utveckla empatisk förmåga.

Redaktörer till boken är Bim Riddersporre och Barbro Bruce och den vänder sig till studenter på förskollärarprogrammet och till verksamma pedagoger i förskolan.

Text: Helena Smitt

Senast uppdaterad av Helena Smitt