Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Viktiga datum på vägen

16 juni 2016. 

Regeringen meddelar, ibland annat ett pressmeddelande, att Malmö högskola ska uppgraderas till universitet från 1 januari 2018. 

20 Augusti 2016.

Heldagsworkshop på högskolan om fokusområden (forskning inom tematiska områden som adresserar samhällsutmaningar). 

23 september 2016. 

Besked i regeringens budgetproposition att Malmö högskolas forskningsanslag ökar med 90 miljoner kronor 2018.

10 oktober 2016. 

Rektor beslutar om utlysning av stöd till flervetenskapliga forskarnätverk.

21 oktober 2016. 

Högskolestyrelsens beslut om planeringsförutsättningarna för det utökade forskningsanslaget.

10 november 2016. 

Rektor presenterar utkast till målbild och målområden för Malmö universitet 2022. 

30 november 2016. 

Sista dag att lämna in ansökan om forskarnätverksstöd.

December 2016. 

Granskning av ansökningar om forskarnätverksstöd av oberoende erfarna forskare.

2 december 2016. 

Rektor och övrig högskoleledning anordnar stormöte för medarbetare på högskolan för att informera om: "Malmö Universitet 2018 – vad innebär det?" och "Vägen framåt mot universitetsstatus?". 

31 december 2016. 

Fördjupat underlag ska lämnas in till regeringen. Två veckor tidigare ska underlaget behandlas av högskolestyrelsen. 

Januari 2017. 

En arbetsgrupp med representanter från samtliga fakulteter samt doktorand- och studentrepresentant tillsätts för att arbeta fram ett förslag till universitetsövergripande strategisk plan 2018-2022. Arbetet ska ledas av rektor Kerstin Tham och prorektor Per Hillbur. Innehållet i den strategiska planen ska kontinuerlig diskuteras i rektors ledningsgrupp under våren samt förankras i beredningsorgan och kollegiala organ. Information om hur representanter ska utses har skickats ut i början november till fakulteter och kårer. 
Planen ska innehålla en konkretisering av rektors föreslagna målbild samt bygga vidare på tidigare plan (Strategi 2020), det fördjupande underlaget till regeringen och fakultetsprioriteringar (se nedan). 

Januari/februari 2017. 

Utbetalning av stöd till forskarnätverk efter beslut  av rektor.

31 mars 2017. 

Fakulteterna ska ställa samman prioriterade satsningar för forskning och forskarutbildning, presentera en sökstrategi för att uppnå/upprätthålla en hög andel externfinansiering av forskningen 2018 och framåt  samt ta fram en plan när det gäller finansiering av prioriteringarna och de valda strategierna. 
Fakultetsstyrelsen beslutar om förslaget på strategiska prioriteringar. Dekan ansvarar för finansieringsplan och sökstrategi för externa medel för forskning. Förslag på strategiska prioriteringar, finansieringsplan och sökstrategi ska lämnas till rektor senast 31 mars 2017.
Rektor kommer sedan att besluta om fördelning av de extra medel som fakulteterna kommer att tillåtas använda nästa år för att bygga upp sin forskning och forskarutbildning. Detta blir då som en förskottsutbetalning av forskningsanslaget för 2018 (bokförs mot myndighetskapital) – med följd att anslaget sedan kommer att reduceras med motsvarande summa under påföljande år.  

Juni 2017. 

Högskolestyrelsen beslutar universitetsövergripande strategisk plan 2018-2022 och resursfördelning för 2018.

Höst/vinter 2017/2018. 

Inlämning av ansökningar om stöd till forskningsprogram och forskningsskolor inom tematiska områdern som adresserar samhällsutamningar (fokusområden).

Höst 2018. 

Etablering av flervetenskapliga forskningsprogram och forskarskolor.

Senast uppdaterad av Per M Eriksson