Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Forskning på LS

Forskare som tittar på en dator på LS

Forskningen bedrivs inom vetenskapsområdena Idrottsvetenskap och
Utbildningsvetenskap med forskningsmiljöerna:
Historiska studier
Naturvetenskapernas och matematikens didaktik - Studies in Science, Environmental and Mathematics Education
Pedagogik och specialpedagogik - Research Platform for Education and Special Education 
Svenska med didaktisk inriktning 

Området Idrottsvetenskap har en tydlig samhällsvetenskaplig och humanistisk profil. Utgångspunkten är att samhällsaspekter - såsom genus, social klass och kulturell mångfald - alltid påverkar idrotten, samtidigt som idrotten påverkar samhället.
 
Forskarutbildningsämne är Idrottsvetenskap med inriktning samhällsvetenskap och humaniora

Området Utbildningsvetenskap är flervetenskaplig och praxisnära. Det delas in i tre delområden: utbildningssystemets organisation och professioner, ämnesinnehåll och ämnesdidaktik i olika utbildningar samt barns och ungdomars livsvillkor och identitetsskapande processer. 

I utbildningsvetenskap finns fyra forskarutbildningsämnen:
- Historia och historiedidaktik
- Naturvetenskapernas och matematikens didaktik
- Pedagogik
- Svenska med didaktisk inriktning

Språk och kunskapsutveckling i NO-ämnen

Hur går lärande i NO-ämnen till? Att förstå och lära sig ett skolämne handlar mycket om att förstå hur man talar och skriver om ämnet. Professor Maaike Hajer leder det tvärvetenskapligt forskningsprojekt.

Science and Literacy Teaching(SALT) 

anne_harju_liten

Nyanlända yngre barns lärande undersöks

Vad händer när barn från olika delar av världen samlas på en förskola? Hur ser barns utveckling och lärande ut i en flerspråkig och mångkulturell miljö? Universitetslektor Anne Harju leder forskningsprojektet:  

Opening up new spaces for preschool education in a diverse and migrating world

Läs intervjun: Nyanlända yngre barns lärande undersöks 

Från fri och obunden kvinna till myten om cowboyen

Professor Mats Greiff studerar sociala och kulturella förändringars inverkan på en hegemonisk maskulinitet mellan 1890 och cirka 1940 i Appalachernas bergstrakter. Hur står detta i relation till omformandet av en traditionell folkmusik till en professionaliserad och kommersialiserad countrymusik.

Från fri och obunden kvinna till myten om cowboyen

Tala, lyssna, läsa, skriva, gestalta

Professor Magnus Persson är vetenskaplig ledare för  forskarskolan Forskarskolan Språk- och litteraturdidaktik i medielandskapet. SPLIT intresserar sig för de grundläggande kommunikativa praktikerna – tala, lyssna, läsa, skriva, gestalta – i medielandskapet. 

Läs mer om forskarskolan SPLIT här

Forskningsnyheter vid LS

Senast uppdaterad av Helena Smitt