Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Anpassning och rehabilitering

Målen för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet är

  • Medarbetare med nedsatt arbetsförmåga ska få stöd såväl praktiskt som känslomässigt så att arbetsförmågan så långt som möjligt kan utvecklas/återvinnas.
  • Anpassningsarbetet ska inriktas på att fånga upp signaler på behov av åtgärder i ett tidigt skede för att förebygga sjukfrånvaro.
  • Antalet sjukdagar ska minska.

Arbetsgivaren har ansvaret för anpassning och rehabilitering på arbetsplatsen. Det innebär att varje arbetsledare har ett ansvar för sin personal. Den anställde är själv skyldig att medverka i rehabiliteringen.

Samordningsansvaret för den enskildes rehabilitering ligger på försäkringskassan. Självklart bedrivs allt rehabiliteringsarbete under sekretess.

Arbetsplatsnära stöd

Arbetsgivare kan få bidrag från Försäkringskassan för inköp av utredande insatser som syftar till att förebygga sjukfall och underlätta för dina anställda att komma tillbaka i arbete efter en sjukskrivning (så kallat arbetsplatsnära stöd). Den utredande insatsen ska utföras av en godkänd företagshälsovård eller annan likvärdig godkänd aktör.  Läs mer hos Försäkringskassan