Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Lönesättning

I de centrala avtalen, RALS (ramavtal för löner i staten), regleras villkoren för lönerevisionen. Malmö högskola tecknar även lokala avtal om lön, exempelvis för doktorander. I de lönepolitiska riktlinjerna framgår hur Malmö högskola ser på lönesättningsfrågor.

Avtal om löner för doktorander

Beslut om lönehöjning för lärare som avlagt doktorsexamen eller blivit antagen som oavlönad docent

Lönesättande samtal för Saco-S

Med start 2016 säger det centrala avtalet för Saco-S att lönesättande samtal ska vara den modell som används vid den årliga löneöversynen. Det innebär i praktiken att lönen sätts efter samtal i dialog mellan chef och medarbetare, i stället för, som för övriga medarbetare, i förhandling mellan parterna (arbetsgivare och arbetstagarorganisation).

Frågor och svar om lönesättande samtal

Lönerevision för övriga anställda

För anställda som omfattas av Villkorsavtalet, som är slutet genom OFR/S eller Seko genomförs lönerevision med förhandling mellan parterna. Dessa föregås av lönesamtal mellan den anställde och den chef som håller i medarbetarsamtalen.