Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Särskilt pedagogiskt stöd för studenter med funktionsnedsättning

Cirka en procent av Malmö högskolas studenter har rätt till pedagogiskt stöd vid olika typer av funktionsnedsättningar. Dyslexi är den absolut vanligaste anledningen till att studenter får särskilt stöd under utbildningstiden.

För att vara berättigad till särskilt stöd ska studenten ha en varaktig funktionsnedsättning och inte en tillfällig skada eller sjukdom.

Stöd vid funktionsnedsättning på Studentcentrum tillhandahåller studenter hjälpmedel och pedagogiska verktyg. Studenter kan också arbeta som mentorer och anteckningsstöd åt medstudenter med behov av stöd.

Utredning av behov och ansökan om stöd

Den formella handläggningen då en student har behov av särskilt stöd går till så att studenten gör en ansökan för bedömning av stödbehov. Huvudregeln är att studenten bifogar ett intyg som styrker dennes funktionsnedsättning. Samordnaren/specialpedagogen kartlägger tillsammans med studenten den faktiska situation i utbildningen och de insatser som kan komma i fråga. Inte sällan behövs också samråd med personal på enheten där studenten läser. Utifrån dessa samtal ansöker studenten om stöd.

Utredning av dyslexi

Om en student misstänks ha dyslexi kan studenten vända sig till specialpedagogen på högskolan för en språklig funktionsanalys.

Beslut om medel för extra kostnader

Beslut om medel för de extra kostnader som kan bli aktuella fattas av chef vid Studentcentrum, Stöd och Service efter föredragning av samordnaren/specialpedagogen på Stöd vid funktionsnedsättning.

Kommunikation med studenter och sekretess

Beslutet om särskilt pedagogiskt stöd inbegriper uppgifter som berör studentens integritet och skall därför behandlas med stor försiktighet. Vanligen kommuniceras beslutet därför endast till studenten som själv ansvarar för att berörda personer (till exempel examinator, kursansvarig och administrativt ansvarig för tentamen/utbildning) får kännedom om rätten till stöd.

I vissa fall finns det skäl att tillsammans med studenten träffa berörda lärare och annan personal för ömsesidig information i samband med beslut om stöd och då kan en överenskommelse göras om hur informationsutbytet ska ske.

Den student som har beviljats stöd får information om att:   

  • kontakta kursansvarig lärare och gärna också studievägledaren på enheten de läser vid så snart som möjligt.
  • tänka på att beslutet om stöd, bara går till studenten själv och att hon/han därför måste föra informationen vidare till dem som behöver den.
  • det är examinator som avgör vilken anpassning som är möjlig vid tentamen.
  • alltid vara ute i god tid före till exempel en examination, så att institutionen har tid att organisera tentamen efter studentens behov.

Kontakta Stöd vid funktionsnedsättning 

Du når avdelningen genom att mejla till funk@mah.se.