Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Fakultetsstyrelsens arbetsutskott

Dekanus och kanslichefen samt ordförandena i FUN, UN, TVN och VUN utgör fakultetsstyrelsens arbetsutskott (FAU). Arbetsutskottet har, förutom en samordnande funktion, att bereda ärenden till fakultetsstyrelsens sammanträden samt att besluta i frågor som hänskjuts till arbetsutskottet.

Bengt Götrick, universitetslektor
Gunilla Klingberg, professor, dekanus
Per Alstergren, professor, prodekanus
Christel Larsson, universitetslektor
Thomas List, professor
Paula Pragert, T.f. kanslichef
Ann Wennerberg, professor
Dan Ericson, samverkanskoordinator