Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Forsknings- och forskarutbildningsnämnd OD

Forsknings/forskarutbildningsnämnden (FUN) har att bereda ärenden rörande forskning och forskarutbildning samt på fakultetsstyrelsens delegation och uppdrag handlägga de frågor rörande forskning och forskarutbildning som överlämnas till nämnden.

FUN skall särskilt handlägga ärenden rörande

  • antagning av forskarstuderande
  • studieplaner för forskarutbildningen
  • inrättande och tillsättande av doktorandtjänster
  • fördelning av bidrag för vetenskaplig verksamhet
  • fördelning av forskningsstipendier
  • doktorsdisputationer (utseende av ordförande, betygsnämnd och fakultets-opponent, spikningstid samt i förekommande fall förhandsgranskning av avhandlingar)

Forsknings- och forskarutbildningsnämnden skall ha 6 ledamöter enligt följande:

  • 5 lärare
  • 1 forskarstuderande

Ledamöter

 
Ordförande
Per Alstergren, prodekanus, professor

Lärarrepresentanter
Lars Bondemark, professor
Sofia Petrén, universitetslektor
Gunnel Svensäter, professor
Ann Wennerberg, professor

Närvaro och yttranderätt 
Per Vult von Steyern, studierektor, professor

Utsedd av doktorandkåren
Victoria Dawson, forskarstuderande

Personalorganisationernas representant
Anna Ljunggren, SACO, tandläkare