Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Tandvårdsnämnden

Tandvårdsnämnden (TVN) skall svara för ledningen av den tandvårdande verksamheten vid Tandvårdshögskolan. Det åligger tandvårdsnämnden att fatta beslut i följande ärenden:

 • upphandlings- och ekonomiska ärenden som hänskjuts till nämnden
 • frågor avseende tandvårdens organisation och administration
 • behandlingsavgifter inom ramen för tandvårdsstödet och andra av riksdag eller regering fastställda bestämmelser
 • uppföljning och återkoppling av den tandvårdande verksamheten vid lärarklinikerna
 • övergripande personaladministrativa ärenden avseende tjänster tillhörande tandvårdsverksamheten
 • frågor rörande öppethållande och jourverksamhet
 • systematiskt stödja och fortlöpande utveckla och säkra kvalitetsfrågor avseende tandvårdsverksamheten
 • ledning och förvaltning av det patientadministrativa systemen

Tandvårdsnämnden har 7 ledamöter enligt följande:

 • 3 lärare
 • 2 representanter för TA-personalen
 • 1 studerande
 • 1 yrkeslivsrepresentant

 

Ledamöter
Bengt Götrick, universitetslektor, ordförande
Susanne Brogårdh Roth, universitetslektor, vice ordförande
Ewa Ericson, yrkeslivsrepresentant
Annika Johansson, kliniksamordnare
Annika Nilsson, studerandereprresentant 
Monika Vrbanac, kliniksamordnare
Christina Diogo Löfgren, universitetslektor

Facklig representant (närvaro och yttranderätt)
Nevena Assenova, ST-OFR/S

Sekreterare
Gunilla Liljeholm, tandvårdssamordnare