Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Registratur och diarium

Registraturen vid Gemensamt verksamhetsstöd ansvarar för registratorspost för fakulteterna Lärande och samhälle, Kultur och samhälle, Teknik och samhälle, Hälsa och samhälle samt Gemensamt verksamhetsstöd. Post ställd till Malmö högskola, Odontologiska fakulteten, hanteras och i förekommande fall registreras där.

Odontologiska fakulteten ansvarar för den post som ställs till klinik, Tandvårdshögskolan eller Odontologiska fakulteten överst i adressen. Skrivelser som lyder under journallagen hanteras i det digitala patientjournalsystemet. Tandvårdsärenden som inte omfattas av journallagen har egen registratorsfunktion

Personalärenden registreras av personalavdelningen, se "Din anställning"

När allmän handling har kommit in till eller upprättats hos myndighet skall handlingen registreras utan dröjsmål, om det inte är uppenbart att den är av ringa betydelse för myndighetens verksamhet.

OBSERVERA: Alla avtal och forskningsansökningar ska diarieföras.

Frågor kan du naturligtvis ställa till dokumenthanteringsgruppen.