Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Anställningsnämnd vid Kultur och samhälle

Anställningsnämnden har uppgifter, ansvar och befogenheter i enlighet med
Högskoleförordningen 4 kap och Malmö högskolas anställningsordning och riktlinjer för rekrytering.

Ledamöter för mandatperioden 2016-01-01 -- 2018-12-31:
Rebecka Lettevall (ordförande)
Ulrika Sjöberg
Tom Nilsson
Ebba Lisberg Jensen
Margareta Poopola
Jonas Lundsten
Ronald Stade

Studentkåren utser därutöver en ledamot.

Sekreterare: Anne Olsson