Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Alla typer av samarbeten

De vanligaste typerna av studentsamarbeten är examensarbeten, projektuppdrag, praktik samt verksamhetsförlagd utbildning.

Examensarbete

Ett examensarbete görs ofta som slutarbete på en utbildning och resultatet presenteras ofta i rapportform. När ett examensarbete görs i samarbete med en organisation eller företag behandlas ofta ett område eller ett problem som uppdragsgivaren önskar få utrett. Förutom att ge förslag på lösningar till ett konkret problem kan studenten bidra med nya idéer och perspektiv som kan användas i verksamheten. Att samarbeta med en student kan också innebära att du får träffa en potentiell framtida medarbetare.

Vad krävs av uppdragsgivaren?

Uppdragsgivaren formulerar en frågeställning eller ett problem som därefter diskuteras och omformuleras i samråd med studenten och dennes handledare. Detta görs för att studentens arbetsuppgift ska leva upp till de akademiska krav som finns för ett examensarbete.

Uppdragsgivaren måste också utse en kontaktperson som under arbetets gång har en löpande dialog med studenten. Kontaktpersonen svarar på studentens frågor och ger återkoppling på resultatet. Studenten har även en handledare på högskolan som följer och stödjer arbetet.

Hur lång tid tar det?

Längden på examensarbeten varierar men omfattar oftast 10 veckors arbete.

Vad kostar det?

Examensarbetet är en del av studierna och det finns inga krav på att det ska ske med ersättning. Eventuell ersättning, lön eller arvode är en fråga mellan dig och studenten som inte regleras av högskolan.

Projektuppdrag

Att samarbeta i ett projektuppdrag ger din organisation möjlighet att få en lösning på ett praktiskt problem eller att få en fråga utredd. Det kan exempelvis handla om att granska en produkt- eller tjänsteutvecklingsprocess eller att ta fram förslag på en teknisk lösning.

Ett projektuppdrag är till skillnad från ett examensarbete ett mer avgränsat arbete där det praktiska resultatet kan vara viktigare än själva rapporten. Projektgruppen kan bestå av en eller flera studenter.

Vad krävs av uppdragsgivaren?

Din organisation måste identifiera ett tydligt avgränsat projekt. Villkoren kan variera mellan utbildningarna, men ett gemensamt krav är att organisationen måste tillhandahålla en handledare som ser till att studenten kan komma igång med sitt arbete och får den vägledning som behövs.

Hur lång tid tar det?

Längden för projektuppdrag varierar men är oftast begränsade till några veckors arbete.

Vad kostar det?

Projektuppdrag är en del av studierna och det finns inga krav på att det ska ske med ersättning. Eventuell ersättning, lön eller arvode är en fråga mellan dig och studenten som inte regleras av högskolan.

Praktik

Genom att ta emot en praktikant får du tillgång till en person som genomför kvalificerade arbetsuppgifter som ska vara relaterade till utbildningen. Detta är ett sätt att få in nya tankar i organisationen och kan vara en möjlighet till en framtida rekrytering.

Vad krävs av uppdragsgivaren?

På organisationen eller företaget måste studenten ha en handledare som ser till att studenten kan komma igång med sitt arbete och får den vägledning som behövs. Beroende på utbildning kan det tillkomma specifika krav. Studenten har även en handledare på högskolan som följer och stödjer arbetet.

Hur lång tid tar det?

Längden för praktiken varierar mellan olika utbildningsprogram men omfattar ofta 5–10 veckors arbete.

Vad kostar det?

Praktik ingår i vissa utbildningar som en del av studierna och det finns inga krav på att det ska ske med ersättning. Eventuell ersättning, lön eller arvode är en fråga mellan dig och studenten som inte regleras av högskolan.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) förekommer framförallt inom lärarutbildningarna och inom en rad olika vårdutbildningar. VFU är där en obligatorisk del av studierna och samarbetet regleras genom avtal.

Mer om VFU på Fakulteten för lärande och samhälle

Mer om VFU på Fakulteten för hälsa och samhälle

Senast uppdaterad av Richard Topgaard