Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Vår hälsa

En nationell agenda med fokus på hälsofrämjande och hälsoförebyggande innovationer anpassade till dagens samhälle

 

För att möta de utmaningar samhället står inför vad gäller befolkningens hälsa måste man gå utanför hälso- och sjukvårdens område och sammanföra ett hälsofrämjande perspektiv med en aktiv samhällsplanering. Vi ser en ökad medvetenhet och ett utökat personligt engagemang i val av livsstil och aktiviteter med syfte att behålla en god hälsa för vissa grupper i samhället samtidigt som skillnader mellan utfallet i hälsa hos olika grupper i samhället ökar. Detta ställer högre krav på individen som behöver ha god kunskap om vad som främjar en hälsosam livsstil, men också på samhället som i sin samhällsplanering och folkhälsoplanering måste ha hälsa och välbefinnande i fokus för att skapa förutsättningar för en jämlik hälsoutveckling hos befolkningen. För att möjliggöra ett sådant perspektiv krävs en organiserad dialog mellan flera vetenskapliga discipliner i samverkan med samhällets olika aktörer.

Syftet med detta projekt är att samla en rad intressenter, från näringslivet, offentlig sektor, idéburen sektor och akademi, för att genom en aktiv dialog och i ett deltagarorienterat perspektiv identifiera och prioritera behov och problem för att skapa en forsknings- och innovationsagenda för hälsofrämjande och hälsoförbyggande insatser för god och jämlik hälsa. Förhoppningen är att dynamiken mellan de olika aktörerna kommer att leda till nya idéer och lösningar och att agendan ska kunna användas för att uppnå målsättningen med en god hälsa för alla. Det kommer att behövas ett utbud av tjänster och produkter som är anpassade till olika grupper i samhället utifrån deras specifika behov, livssituation, förutsättningar och preferenser.

Arbetet kommer att genomföras genom workshops för att belysa och diskutera olika frågeställningar, skapa samsyn och identifiera beröringspunkter, samverkansmöjligheter och nödvändiga initiativ för att stärka Sveriges konkurrenskraft inom området. För att skapa en heltäckande bild kommer även intervjuer med olika intressenter och aktörer att göras. Arbetet kommer att ledas av en styrgrupp med representanter från näringslivet, offentlig sektor, idéburen sektor och akademi.

Projektet stöds av: Vinnova, Energimyndigheten och Formas inom ramen för Strategiska innovationsområden.

 

Formas_loggaVinnova

energimyndigheten logotyp